Samhandelsbetingelser for inLogic

Nedenfor kan du læse vores samhandelsbetingelser, der gælder alle aftaler vedrørende køb af UMS software.

1. Formål og rækkevidde

Nærværende vilkår finder anvendelse for inLogics levering af it-udstyr (herefter benævnt hardware) og standardprogrammel (herefter benævnt software) som aftalt mellem Kunden og inLogic. Samlet betegnes hardware og software som produkterne. Betingelserne kan alene fraviges, hvis dette fremgår udtrykkeligt af skriftlig aftale mellem Kunden og inLogic.

2. Ydelsens omfang

inLogics ydelse består i levering af hardware og software, som beskrevet i den, mellem parterne, indgåede aftale.

3. Dokumentation og vejledning

Med leverancen kan følge produktbeskrivelser og brugervejledninger for hardware og software i det omfang dette måtte være udarbejdet af producenten. Såfremt det er en forudsætning for Kunden, at sådant materiale forefindes, skal inLogic gøres opmærksom herpå senest i forbindelse med indgåelse af aftalen.

4. Leveringstidspunkt

Levering er sket, når produkterne er udleveret fra inLogics lager (ab lager), og inLogic påtager sig ikke noget ansvar for installation, implementering mv. med mindre dette særligt aftales.
I de tilfælde hvor inLogic skal udføre installationen af produkterne, er leveringstidspunktet den dag, hvor produkterne fysisk overgives til Kunden på det aftalte leveringssted. Eventuelt installationsarbejde foretages i henhold til InLogics almindelige betingelser for konsulentassistance.
inLogic tilstræber at overholde det aftalte leveringstidspunkt. Kan leveringstidspunktet imidlertid ikke overholdes, vil inLogic søge at afbøde Kundens gener bedst muligt, men inLogic påtager sig intet ansvar for eventuelle forsinkelser. Kunden er dog berettiget til at hæve aftalen, hvis det aftalte leveringstidspunkt overskrides med mere end 30 arbejdsdage, og dette skyldes forhold, for hvilke inLogic er ansvarlige, og Kunden inden ophævelsen skriftligt har givet inLogic et rimeligt varsel til opfyldelse af aftalen. Risikoen for produkterne overgår til Kunden på leveringstidspunktet.

5. Pris og betaling

inLogic tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i prislisten.

Den aftalte pris fremgår af aftalen mellem Kunden og inLogic. Alle priser er angivet ekskl. merværdiafgift og andre offentlige afgifter, der måtte blive pålagt det købte. inLogic er berettiget til at fakturere betalingen for produkterne, når levering er sket helt eller delvist.

Fakturaer forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato, med mindre andet fremgår af fakturaen. Ved forsinket betaling er inLogic berettiget til at opkræve rente fra forfaldstidspunktet med 1 % pr. påbegyndt måned, ligesom inLogic er berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer eller dele deraf. Såfremt Kunden 5 arbejdsdage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fortsat ikke har foretaget betaling til inLogic, kan inLogic skriftligt hæve aftalen.

6. Ejendomsforbehold

Det solgte (inklusiv tilbehør), hvorom gælder, at Kunden erhverver ejendomsretten, er solgt med ejendomsforbehold og er inLogics ejendom, indtil Kunden har betalt hele købesummen med tillæg af evt. renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af inLogic på Kundens vegne.

Indtil ejendomsretten er overgået til Kunden, forpligtiger Kunden sig til på behørig vis at drage omsorg for det solgte, herunder at opbevare og vedligeholde det solgte forskriftsmæssigt, at holde det solgte brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi og i øvrigt ikke foretage nogen form for ændringer af det solgte uden inLogics skriftlige samtykke. Kunden forpligter sig til ikke, uden inLogics samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde at disponere over det solgte, inden ejendomsretten er overgået til Kunden.

7. Særskilte vilkår for software – Licensspørgsmål

7.1 Om softwaren

Al software leveret af inLogic er standardprogrammel. Dette indebærer, at softwaren leveres som det er og forefindes. Opdateringer og fejlretninger leveres såfremt kunden bibeholder sin licensaftale. Eventuelle kundespecifikke tilretninger afregnes særskilt.

7.2 Licensen omfang

Alle licenser dækker:
• En juridisk uddannelsesinstitution, driftcenter eller kommune.Ved driftscentre skal alle juridiske separate skoler have deres egen licens.

7.3 Kundens rettigheder

Såfremt inLogic leverer software til Kunden, erhverver Kunden alene en ikke-overdragelig brugsret til softwaren. Eventuelle fejl må ikke rettes af kunden men skal i stedet meddeles til inLogic. Kunden er bundet af og pligtig at respektere inLogics eventuelle licensbetingelser. Kunden er i øvrigt indforstået med at overholde dansk rets til enhver tid gældende regler for omgang med software, herunder ophavsretsloven.

7.4 Automatisk fornyelse og prisregulering

Licensen på UMS fornyes automatisk hvert år. Ønskes aftalen opsagt, skal dette gøres skriftligt senest 6 måneder før licensen udløber. inLogic kan årligt prisregulere licensprisen med op til 5 %.

8. Ansvarsfraskrivelse

inLogic er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab eller følgeskade, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tabt avance, tab af forventet indtjening, tab af goodwill, tab eller beskadigelse af data, tab som følge af enhver anden forretningsmæssig afbrydelse og Kundens omkostninger til tredjemandsafhjælpning. Under alle omstændigheder er inLogics erstatningsansvar begrænset til 50 % af den af Kunden erlagte købesum for det pågældende produkt.

inLogic er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven. Ethvert ulovbestemt produktansvar, udviklet i henhold til retspraksis, er således udtrykkeligt fraskrevet.

9. Force majeure

Ingen af parterne kan gøres ansvarlige for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrænset til naturkatastrofer, krig, terror, sabotage, oprør, optøjer, opstand, strejke, lockout, brand, vandskade, eksplosion, strømsvigt, tyveri, nøglemedarbejderes sygdom eller død, valutarestriktioner, import eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen eller kommunikationslinjer, omfattende virusangreb og leveringsproblemer eller force majeure situationer hos underleverandører.

Såfremt der indtræder en force majeure situation, skal den berørte part snarest muligt meddele den anden part dette, hvorefter begge parter kan kræve evt. tidsplaner genforhandlet, Dersom force majeure situationen har varet mere end 60 dage, kan den af parterne, som ikke er berørt af force majeure, annullere aftalen.

10. Fejl og mangler

10.1 Kundens test og reklamation

Kunden er forpligtet til at undersøge og afteste produkterne umiddelbart efter leveringen. Er der fejl eller mangler i den leverede software (herefter benævnt fejl), kan Kunden overfor producenten af softwaren gøre de beføjelser gældende, som Kunden har i henhold til licensbetingelserne for den pågældende software anvendelse.

Såfremt fejlene påtales overfor inLogic, videregiver inLogic sådan påtale til producenten. For at påberåbe, at produkterne lider af fejl, skal Kunden anmelde fejlen til inLogic straks efter, fejlen er opdaget. Kunden skal angive og på forlangende vise, hvordan fejlen kommer til udtryk. inLogic har kun ansvaret for fejl, som påpeges inden 3 måneder fra leveringstidspunktet, medmindre Kunden har tegnet en serviceaftale på produkterne.

10.2 InLogics ansvar

inLogic har herudover intet ansvar for sådanne fejl. Er der fejl eller mangler ved den leverede hardware, vil inLogic efter eget valg enten afhjælpe fejlen eller ombytte den fejlbehæftede hardware med tilsvarende fejlfri hardware. Såfremt inLogic vælger at afhjælpe fejlen, er inLogic forpligtet til, i overensstemmelse med nedenstående vilkår og med den hurtighed, situationen kræver, på egen bekostning at afhjælpe de pågældende fejl i hardwaren. inLogics ansvar omfatter under ingen omstændigheder:

a)    Fejl opstået som følge af Kundens anvendelse af produkterne i sammenhæng med andet tilbehør, som direkte eller indirekte påvirker produkternes funktion.
b)    Fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i produkterne, som ikke er sket i overensstemmelse med inLogics instruktioner.
c)    Fejl opstået som følge af Kundens manglende uddannelse eller anvendelse af produkterne på en anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation eller ved forsømmelser fra Kundens, dennes personale eller tredjemands side, eller ved andre omstændigheder, som ligger udenfor inLogics kontrol.
d)    Normal driftsvedligeholdelse såsom justering, normal slitage eller hvis anskaffelse af brugstilbehør kræves.
e)    Programfejl i underleverandørers produkter, som ikke er omfattet af underleverandørens garantibestemmelse. Ønsker kunden at gøre en fejl gældende for så vidt angår en underleverandørs produkt, skal dette meddeles inLogic, der herefter videregiver fejlbeskrivelsen til underleverandøren.
f)    Indskrænkninger i systemets funktionalitet eller udvikling, som er forårsaget af Kundens indlægning af software mv., som påvirker det af inLogic leverede.

Hvis inLogic ikke afhjælper fejl (gennem afhjælpning eller ombytning) med den hurtighed, som omstændighederne kræver, kan Kunden skriftligt give inLogic en endelig og rimelig frist for afhjælpning. Fristen skal som minimum udgøre 30 arbejdsdage regnet fra det tidspunkt, hvor inLogic har fået kundskab om fejlens eksistens gennem skriftlig meddelelse.

Er fejlen ikke afhjulpet ved fristens udløb, har Kunden ret til et afslag i prisen, som modsvarer fejlen. Er fejlen af væsentlig betydning for Kundens anvendelse af produktet, har Kunden ret til, efter fristens udløb gennem skriftlig meddelelse til inLogic, at hæve aftalen for så vidt angår det pågældende fejlbehæftede produkt. Kunden kan, hvad angår de øvrige produkter, kun hæve aftalen, hvis disse står i et sådant sammenhæng med produktet behæftet med fejl, at de ikke kan fungere tilfredsstillende alene. Kunden kan ikke rette andre krav mod inLogic i anledning af fejl ved hardware eller software.

10.3 Udgifter til håndtering af reklamationer

Har Kunden anmeldt fejl, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl, som kan påregnes inLogic, skal Kunden erstatte de udgifter, inLogic måtte have haft i den sammenhæng.

11. Tvister

Såfremt der måtte opstå uenighed eller tvist mellem parterne i forbindelse med aftalen, kan hver af parterne indkalde til mæglingsmøde med deltagelse af en direktør fra hver af parterne. Såfremt uenigheden ikke kan løses gennem et sådant mæglingsmøde, skal sagen løses ved inLogics hjemting, under anvendelse af dansk ret.